كاهش ضریب نفوذ تلفن همراه

خط رند ۹۱۲: آمار منتشرشده درباره وضعیت توسعه تلفن همراه حاكی از آنست كه ضریب نفوذ تلفن همراه در اپراتورهای مختلف در سه…

Posted On