۲۰۰۰ تراكنش در ثانیه

خط رند ۹۱۲: سامانه بانك داری متمركز داتین با عنوان «ترنج» توانست در آزمون كارایی كه توسط یك شركت بین المللی انجام شد،…

Posted On