شبکه نوآوری استان مازندران تولید می گردد

خط رند ۹۱۲: شبکه نوآوری استان مازندران بر مبنای توافقنامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری مازندران تولید می گردد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شبکه نوآوری استان مازندران با هدف «حمایت از شکل گیری و رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در استان»، «حمایت از توسعه زیست بوم نوآوری در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی»، «تسهیل ورود دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به اقتصاد دانش بنیان و تولید ثروت از فعالیت های فناورانه»، «بهره گیری از ظرفیت بنگاه های اقتصادی و صنایع موجود در استان بخصوص بخش خصوصی برای ارتقای زیست بوم نوآوری» در استان مازندران راه اندازی می گردد.
همچنین از دیگر اهداف شکل گیری این شبکه می توان به مواردی چون «توسعه ظرفیت نوآوری و فناوری در بنگاه های اقتصادی فعال با استفاده از گسترش روابط میان پارک، مراکز رشد فناوری و مراکز نوآوری با بنگاه های اقتصادی»، «توسعه نهادی و توانمندسازی نیروی انسانی کارآمد برای فعالیت در نهادهای مربوطه»، بسترسازی برای بروز استعداد و شایستگی نخبگان و دانشجویان در دانشگاه ها»، «یکپارچه سازی برنامه های نوآوری و فن آفرینی در سطح استان» و غیره اشاره نمود.
این موافقت نامه به مدت ۵ سال منعقد شده است و در صورت توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود و در هفت ماده و دو تبصره به امضای طرفین رسیده است.
در این موافقت نامه، معاونت علمی متعهد شده است که راهکار و همکاری در تدوین سیاست ها و راهبردهای لازم برای اجرای برنامه توسعه شبکه نوآوری و فناوری استان را عرضه کند و در معماری شبکه نوآوری و فناوری استان و ارتقای بهره وری آن همکاری کند، همینطور از مراکز نوآوری در دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، بنگاه های اقتصادی خصوصی و سایر نهادهای عضو شبکه نوآوری و فناوری استان حمایت کند.
این شبکه با محوریت پارک علم و فناوری مازندران، با حمایت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری استانداری، ضمن به کارگیری ظرفیت های ملی و استانی، با محوریت حل مشکلات استان در حوزه هایی مانند مدیریت پسماند، صنایع تبدیلی، استفاده از منابع عظیم دریای خزر و با رویکرد پشتیبانی از استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و حضور پررنگ بخش خصوصی شکل خواهد گرفت.