کسب گواهینامه جدید ایزو توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی

به گزارش خط رند ۹۱۲ مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به اخذ گواهینامه ISO۹۰۰۱: ۲۰۱۵ شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با هدف بهبود کیفیت خدمات خود با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت برپایه استاندارد بین المللی ISO۹۰۰۱: ۲۰۱۵ مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست گواهینامه مربوطه را دریافت کند.
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در برمی گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه سازمانها کاربرد دارد. این استاندارد الزاماتی برای طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت را بیان می کند که بر کلیه فرایندهای و فعالیتهای موثر در کسب و کار (نه تنها محصولات و خدمات جاری) تمرکز دارد.
اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ توسط مرکز در حالی صورت می گیرد که این مرکز برای سه دوره گواهینامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸ را دریافت کرده بود.
تفاوت اصلی ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ نسبت به نسخه قبلی خود مربوط به ( مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات و مدیریت دانش) است که به این استاندارد اضافه شده است.