با حکم رئیس جهاددانشگاهی؛ سرپرست جدید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی منصوب شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ طی حکمی از جانب رئیس جهاددانشگاهی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب گردید.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی، دکتر سید مجید تولیت ابوالحسنی را بعنوان سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران منصوب نمود.همچنین طی نامه ای جداگانه رئیس جهاددانشگاهی با استعفای دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رئیس پیشین مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران موافقت و از زحمات وی در دوران تصدی ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تقدیر و تشکر کرد.