معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی: تابلوی شرکت های دانش بنیان عامل تحول در شاخص بورس میگردد

خط رند ۹۱۲: معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان با تغییر شاخص بورس کشور بزودی می توانند شرکت های سنتی را از بازار کنار زده و بورس های تک برای کشور بسازند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علیرضا دلیری در نشست کاربردی پاسخگویی به مسائل مالی با شرکت های دانش بنیان و آشنایی با فرآیندهای پذیرش در فرابورس اظهار داشت: تکلیف معاونت علمی فراهم کردن بستر آسان و با بروکراسی کمتر برای بخش خصوصی است. این معاونت نه تنها به دنبال دخیل بودن در تولیدات نیست بلکه حتی تلاش ندارد اختیارات بخش های دولتی را به بخش های خصوصی منتقل کند.
وی افزود: با وجود پیچیدگی های خاص در بروکراسی کشور نیاز به سیستمی روان به صورت آنلاین داریم تا به کشوری پویا تبدیل شویم. در حقیقت معاونت علمی در حال لطمه شناسی است تا موانع فعالیت بخش خصوصی را رفع کند. همچون اقدامات این معاونت حذف مراحل مختلف دریافت مجوز است.
دلیری همچون نیازهای بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان به «تأمین مالی» اشاره نمود و اظهار داشت: به اعتقاد بنده وام نیاز اولیه شرکت ها نیست و همچون نیازهای آخر فرآیند حمایت قرار می گیرد. چراکه اگر نیازهای اولیه را به خوبی پیش ببرید تامین مالی به دنبال آن حل خواهد شد.
وی بیان کرد: در سوژه تأمین مالی راه های مختلفی طی شده و تا امروز به نتیجه رسیده ایم که درصد بالایی از شرکت های دانش بنیان برای تأمین مالی نیاز به تسهیلات ندارد. در اولین مرحله باید سرمایه گذار در کنار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد. همچون بسترهایی که تأمین مالی در آن پایدار می باشد می توان به «بازار سرمایه» اشاره نمود. چونکه با دوره سررسید مواجه نیستیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اضافه کرد: در تامین مالی از طریق عرضه سهام تأخیر سبب به اجرا گذاشتن تضمین ها نخواهد شد. بدین منظور شرکت ها تا زمانی که به خوبی پا نگرفته اند نباید این دغدغه را برای خود احداث کنند. در اصل باز رشد شرکت ها در بازار سرمایه بسیار بالاتر از تأمین مالی از راه بانک و صندوق ها خواهد بود.
وی با اشاره به عملکرد تابلو SMEها و دانش بنیان در بورس اظهار داشت: برخی شرکت ها که در این تابلو جای گرفته اند با رشد فزاینده ای مواجه گشته اند. به این صورت که شرکت حدود ۲۰ درصد از سهام خودرا از دست می دهد اما با این کار با رشد بیشتر از سهام ۱۰۰ درصدی از ۸۰ درصد سهام باقیمانده مواجه میگردد. با این مزیت که در این فرآیند زمان سررسید وجود ندارد و نیاز نیست نگران بازپرداخت سرمایه باشند.
دلیری ریسک در شرکت های دانش بنیان را امری طبیعی دانست که در عین ریسک بالا همواره در حال رشد هستند. این خود خاصیت ای است که سهامداری را برای آنها توجیه پذیرتر می کند. شرکت های دانش بنیان می توانند با تمرکز بر بخش تحقیق و توسعه پایداری خودرا حفظ کنند و درعین حال در تابلو بورس با شرکت های سنتی متفاوت باشند.
وی دغدغه شرکت های دانش بنیان را دغدغه افشا اطلاعات عنوان نمود و توضیح داد: شرکت های دانش بنیان به سبب معافیت مالیاتی ۱۵ ساله از این دغدغه مبرا هستند. بااین وجود ۵۰ درصد هزینه های که شرکت ها باید برای تکمیل پرونده خود به کارگزارها پرداخت کنند از راه معاونت علمی تأمین می شوند.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اظهار داشت: در شرایطی که بازار بورس با رویکرد منفی مواجه بود، شرکت های دانش بنیان رشد مثبت خودرا حفظ نموده بودند. پس حتی تابلو شرکت های دانش بنیان می تواند شاخص ها را تغییر دهد. این روند می تواند به طریقی رشد پیدا کند که شرکت های سنتی از تابلوهای بورس حذف شوند و پس از زمانی با بورس های تک مواجه باشیم.