بر اساس یافته های محققان دانشگاه تهران؛ لیتیوم به درمان سرطان سینه کمک می نماید

خط رند ۹۱۲: تحقیقات پژوهشگران دانشگاه تهران نشان داده است که لیتیوم می تواند از راه افزایش حساسیت سلول های سرطان سینه و کاهش تکثیر آنها به درمان سرطان سینه کمک نماید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه تهران، تحقیقات پژوهشگران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک نشان داده است که لیتیم می تواند از راه مسیرهای مختلف سلولی، حساسیت سلول های سرطان سینه را به داروی میتومایسین افزایش و مهاجرت این سلول ها را باز کم کند و از راه کاهش بیان و رهاسازی پروتئین HMGB۱ میزان التهاب و تکثیر سلول ها را به صورت قابل ملاحظه ای کم کند.
داروی میتومایسین C از قوی ترین داروهای ضد توموری است که برای درمان طیف وسیعی از سرطان ها استفاده میگردد. این دارو با احداث کراس لینک بین دو رشته DNA منجر به ایجاد شکستگی در یک یا هر دو رشته شده، فرایندهای مهمی همچون سنتز DNA و رونویسی را مهار می کند و سبب القای آپوپتوز و در نتیجه مرگ سلولی میگردد. استفاده از داروی میتومایسین C با محدودیت های زیادی همچون آثار مخرب دارو بر بافت های سالم اطراف تومور، احداث مقاومت دارویی و پاسخ ضعیف در سلول های سرطانی همراه می باشد که همواره منجر به کاهش کارایی این دارو میگردد.
ازاین رو یکی از رویکردهای موثر در کاهش این محدودیت ها، می تواند استفاده از روش درمان ترکیبی باشد. مطالعات اخیر نشان می دهند که فلز لیتیوم قادر می باشد رشد و تکثیر سلول های سرطانی را کم کند و باز در سرطان های مقاوم به شیمی درمانی، حساسیت سلول ها به داروهای ضد سرطانی را بیشتر می کند.
پژوهشگران در این مطالعه نشان دادند که لیتیم از راه مسیرهای مختلف سلولی، حساسیت سلول های سرطان سینه را به داروی میتومایسین افزایش و مهاجرت این سلول ها را باز می کاهد.
لیتیوم از راه کاهش بیان و رهاسازی پروتئین HMGB۱ میزان التهاب و تکثیر سلول ها را به صورت قابل ملاحظه ای می کاهد. امید می رود که این روش بتواند در نمایش چاره مفید و موثر برای درمان سرطان سینه که مقاوم به داروهای شیمی درمانی است، کمک نماید.
مهدیه رزمی، در پایان نامه دکتری خود در رشته بیوشیمی با سوژه «بررسی تاثیر داروی ضد سرطان میتومایسین C به تنهایی و توام با لیتیم بر کروماتین، تغییرات اپی ژنتیک و بیان ژن ها ( Moz و SMYD۳) در سلول های سرطان سینه MDA-MB-۲۳۱» این تحقیقات را با راهنمایی دکتر عذرا ربانی چادگانی انجام داده است.