در معاونت علمی؛ اولویت های فناورانه مقابله با سیل تعیین شد

خط رند ۹۱۲: در اولین جلسه کارگروه آب ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی در سال جدید اولویت های مقابله با سیل تعیین شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه ای که با حضور اعضای کارگروه آب ستاد توسعه فناوری های «آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی» اولویت های مقابله با سیل بررسی و مشخص شد.
ضرورت تعیین دستگاه های متولی آگهی سیل (البته وظیفه ما رصد و توسعه فناوری های رصد، پیش بینی و آگهی است) در کشور، توسعه فناوری های مورد نیاز امداد، مهار، کاهش و ترمیم خسارت سیل، فناوری های بر خط اطلاع رسانی، نقشه های در رابطه با سوژه همچون نقشه های سیستم زهکشی، مراکز سکونتی، فناوری های ساماندهی رودخانه ها، حفاظت خاک، فرسایش و رسوب و بازبینی و تجدید نظر در معیارها و ضوابط طراحی که دستگاه های اجرایی به کار می گیرند همچون اولویت های مسائل در رابطه با سیل امسال است.
همچنین اولویت دادن به فناوری های مورد نیاز حکمرانی و مدیریت یکپارچه آب و آبخیزداری (الگوسازی شود و الگوی کار را طراحی کنیم)، تمرکز بر بند ۲۴ سند «راهبردی توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست» در اولویت های سال جاری، بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موضوعات در رابطه با سیل و سیل خیزی، توجه بیشتر به تجهیزات پایش برخط حفاظت خاک و تغییر کاربری ها و باز رصد تأثیرات آن در مدلهای بارش رواناب بر روی سیل خیزی و ارزیابی ابعاد مختلف سیل های به وقوع پیوسته و مستند سازی آنها و باز ارزیابی تبعات زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی آنها از دیگر محورهایی است که جز اولویت های در رابطه با سیل است.
در این جلسه به موضوعاتی همچون ارزیابی و توسعه مدلهای بارش رواناب برای تمام حوضه های کشور و پیش بینی سیلاب با دوره بازگشت های مختلف، ضعف داده و اطلاعات و بازبینی در نقشه مناطق سیل گیر کشور، تدوین نظام مدیریت شرایط بحرانی و سیل و توجه به وحدت فرماندهی در سیستم های امدادرسانی، باز تعریف نظام آبخیزداری و آبخوان داری و توجه به فعالیت های کاهش دهنده رواناب در حوضه باز پرداخته شد.
تدوین پروتکل مقابله با سیل و تجهیزات مربوطه، بازبینی الگوی کشت، تدوین دستورالعمل های مدیریت سیل و مانور مقابله با سیل، طراحی سازه های پیش ساخته و قابل استفاده در مهار سیل و آب بندانها برای شرایط بحرانی و توجه بیشتر به فناوری های کنترل سیلاب و مسائل در حین سیلاب و پسا سیلاب از دیگر اولویت هایی بود که به آن پرداخته شد.
در این جلسه همین طور رئوس عملکرد این کار گروه در نیمه دوم سال قبل بررسی و نمایش شد و در بخش بعدی نقطه نظرات اعضا کار گروه آب در مورد سیل های اخیر جمع آوری و بررسی گردید و راهکارهای نمایش طریق درباب نحوه ورود و تمرکز برنامه سال جاری ستاد، بر روی موضوعات و وقایع روز حوزه آب همچون سیل های اخیر، طرح و جمع بندی شد.