در مجمع فوق العاده ارتباطات سیار تصویب شد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه شرکت ارتباطات سیار

به گزارش خط رند ۹۱۲ امروز سهامدارن شرکت ارتباطات سیار ایران به افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت رای مثبت دارند؛ بدین سان سرمایه این شرکت از ۹۶۰ میلیارد تومان به ۱۹۲۰ میلیارد تومان افزایش می یابد و منابع این افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته تامین می شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا امروز مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیار ایران در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو انجام شد و برمبنای آن سهامداران به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی رأی مثبت دادند؛ بدین سان سرمایه این شرکت از ۹۶۰ میلیارد تومان به ۱، ۹۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
فرهنگ – مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران – در این مجمع با اشاره به صورت های مالی اظهار نمود: سال ۸۸ پس از خصوصی سازی سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران ۲۰۰ میلیارد تومان بود سال ۹۳ یک مرحله افزایش سرمایه داشتیم که برمبنای آن سرمایه به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در آن زمان شبکه ۳G آغاز شد.
وی ادامه داد: در سال های بعد برای شبکه LTE نیاز به افزایش سرمایه داشتیم که برمبنای آن مجمع فوق العاده تشکیل شد و در آن مجمع سرمایه شرکت به ۹۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت و هم اکنون دو سال است که سرمایه شرکت ۹۶۰ میلیارد تومان شده است.
بگفته فرهنگ، با عنایت به صورت های مالی شرکت ۲۲ هزار میلیارد تومان جمع دارایی هاست. همین طور با عنایت به جمع بدهی ها و سرمایه ۹۶۰ میلیارد تومانی، نیاز به افزایش سرمایه داریم که ۲۴۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی و باقی از محل سود انباشته صورت می گیرد.
وی در پاسخ به یکی از سهامداران درباره “علت عدم افزایش سرمایه ۴۰ درصد و چرا با اینکه در مجمع فوق العاده قبلی با اینکه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی تصویب گردید در نهایت ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه عملی شد؟ اظهار نمود: در آن زمان ابتدا افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را اعمال کردیم و زمانی که می خواستیم افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را اعمال نماییم، بورس جلوی این افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را گرفت.
فرهنگ در پاسخ بگفته سهامدار دیگر در خصوص اینکه “با افزایش سرمایه زیاد سهم را زیاد رقیق نکنید”، اظهار نمود: هم اکنون قیمت سهم تقریباً ۱، ۹۷۵ تومان است و با این افزایش سرمایه قیمت تقریبی سهم ۱، ۰۰۰ تومان می شود و در بازار فعلی سهم ۱۰۰۰ تومانی خوب است.