پشتیبانی از ۱۶۰ طرح علمی و فناورانه تصویب گردید

به گزارش خط رند ۹۱۲ ۱۶۰ طرح پژوهشی در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تایید شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته تخصصی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران هر ماه طرح های تصویب شده در کارگروه های صندوق را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت بعد از ارزیابی طرح های دارای اولویت را تصویب می کند. در آخرین جلسه این کمیته ۱۶۰ طرح پژوهشی تایید شد.
از این تعداد طرح تایید شده، ۵۵ رساله دکتری، ۳۵ طرح پسا دکتری و ۷۰ طرح پژوهشی مورد حمایت قرار می گیرند که حوزه های مختلف همچون پزشکی، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی، علوم پایه، محیط زیست، سلامت و اقلیم را شامل می شود.