دانشگاه علوم پزشکی مجازی عضو شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری شد

خط رند ۹۱۲: دانشگاه علوم پزشکی مجازی عضو شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی AIMIN شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از وزارت بهداشت، اولین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی بعنوان مهمترین فعالیت علمی شبکه «هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی» AIMIN و تحت نظارت EuSoMII (European Society of Medical Imaging Informatics)، انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی انجام می شود. در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی مقرر شد تا دانشگاه علوم پزشکی مجازی که اخیرا به عضویت شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری کشور آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران درآمده است، بعنوان متولی راه اندازی اولین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی همکاری کند. اولین همایش علمی- آموزشی هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی ۱۱ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در تهران انجام خواهد شد. همین طور در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور اعضای شورا گروه آموزشی مجازی انفورماتیک تصویربرداری در معاونت امور دانشگاهی تشکیل و راه اندازی ۴ دوره پودمانی به تصویب رسید. این چهار دوره پودمانی عبارتند از: انفورماتیک تصویربرداری کاربردی، مشاهده تصاویر پزشکی دیجیتال در بیمارستان و مطب، دوره فنی متصدیان اجرایی سامانه های بایگانی و جابجایی تصاویر پزشکی و دوره آشنایی با سامانه های متمرکز تصویربرداری پزشکی.

منبع: