دارای ۴ بطن؛ قلب مینیاتوری با پرینتر زیستی تولید شد

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران آمریکایی با استفاده از گلبول های سفید بدن یک داوطلب سلول های بنیادی پرتوان تولید کردند. از این سلول ها برای تولید یک قلب مینیاتوری با پرینتر زیستی سه بعدی استفاده شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، تعدادی از محققان آمریکایی یک قلب مینیاتوری را با پرینتر ۳ بعدی چاپ کرده اند. شرکت فناوری زیستیBIOLIFE۴D در شیکاگو این قلب چاپی را ابداع کرده است. برای این منظور پژوهشگران این موسسه گلبولهای سفید یک داوطلب انسانی را به سلول های بنیادی پرتوان تبدیل کردند. این سلول های بنیادی نیز به انواع مختلفی از سلول های قلبی تبدیل شدند. البته این سلول ها با مواد مغذی و یک ماده عامل رشد ترکیب شدند و بدین سان جوهر زیستی مخصوص این شرکت را ابداع کردند. در مرحله بعد جوهر زیستی مذکور وارد یک پرینتر زیستی شد و از طرف دیگر یک ماده قالب شفاف نیز به پرینتر تزریق شد. بدین سان قلب کوچک بطور لایه لایه ساخته شد و از طرف دیگر قالب موقت نیز شکل قلب را حفظ می کرد. شکل قلب بر طبق اسکن ام آر آی قلب داوطلب انسانی تهیه شده بود. قلب پرینت شده در یک بیوراکتور قرار داده شد که شرایط بدن انسان را شبیه سازی می کند. این امر سبب شد سلول های مختلف قلبی خودرا سازماندهی کنند و در کنار یکدیگر بافت قلبی منسجمی به وجود بیاورند. در مرحله بعد قالب که به ابداع یک قلب کامل انسان( البته در مقیاس کوچک) کمک کرد نیز قابل حل شدن بود. بگفته شرکتBIOLIFE۴Dاین قلب مانند نمونه واقعی دارای ۴ بطن است. دانشمندان امیدوارند با توسعه بیشتر این فناوری بتوانند قلب هایی در اندازه واقعی تولید کنند و به بدن بیماران پیوند بزنند. از آنجائیکه این قلب با سلول های بدن بیمار تولید می شود، احتمال آنکه سیستم ایمنی بدن آنرا رد کند، اندک خواهد بود.

منبع: