کود زیستی راندمان باغ های پسته را افزایش داد

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان نوعی کود بیولوژیک تولید کردند که راندمان گیاه را در تنش خشکی، شوری و کمبود عناصر غذایی بالا می برد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کم بودن میزان تولید در هکتار باغ های پسته، استفاده زیاد از کودهای شیمیایی و پایین بودن کارایی آنها پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان را به سمت تولید این کود بیولوژیک پیش برد. پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان نوعی کود بیولوژیک تولید کردند که راندمان گیاه را در تنش خشکی، شوری و کمبود عناصر غذایی بالا می برد. تحقیقات آنها روی باغات پسته بود اما می توان از این کود برای سایر گیاهان نیز استفاده نمود. پس می توان این کود را جایگزین کودهای شیمیایی کرد و اثرات مخرب زیست محیطی را کم کرد. مهدی سرچشمه پور درباره این پروژه که با پشتیبانی صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده است، اظهار داشت: در این کود از قارچ میکوریز دارای بالاترین راندمان استفاده شده است. این قارچ همزیست ریشه گیاه است و از طرفی مقاومت گیاه مقابل تنش های شوری، خشکی و کمبود عناصر غذایی را بیشتر می کند. در این پژوهش پژوهشگران کشور گونه هایی از این قارچ که هم زیستی بالایی با ریشه گیاه دارند را بعد از غربالگری، ارزیابی کردند و بعد از جداسازی بهترین نمونه از آن برای تولید کود مدنظر بهره بردند. در این پژوهش سه نوع از بهترین و کاراترین کودهای بیولوژیک که شرایط رشد و تغذیه ای گیاه پسته را بهبود می بخشد، تهیه شد و سپس تاثیر آنها در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. هر سه کودها راندمان گیاه را افزایش دادند. در این کود علاوه بر قارچ میکوریز، کرم های خاکی بومی (برای تولید ورمی کمپوست) و نوعی قارچ مولد تولید کمپوست نیز وجود دارد. بدین سبب تولید این کود علاوه بر کاهش هزینه های تولید و کاهش واردات کود، سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی مواد زائد و گام برداشتن در راه کشاورزی و توسعه پایدار می شود. قارچ های تولید کننده کمپوست، کرم های خاکی بومی موثر در تولید ورمی کمپوست و قارچ های میکوریز بومی موثر بر رشد گیاه در این کود همچون مهترین و کاراترین آنها هستند. بدین جهت این پژوهش گام موثری در رفع بعضی از مشکلات خصوصاً تسریع تولید کمپوست با استفاده از قارچ های کارا در تجزیه بقایای گیاهی، ورمی کمپوست و تولید مایه تلقیح موثر و تولید کود ارگانیک است و جایگزین مناسبی را برای کودهای شیمیایی پرهزینه و کارایی پایین ارائه می دهد.

منبع: