مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص): گسترش شبکه خیرین بنیاد علمی مصطفی

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) اظهار داشت: صندوق موقوفات و سرمایه گذاری جایزه امسال مبلغ پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جذب سرمایه داشته است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد مصطفی(ص)، در ششمین نشست مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص)، منابع جذب شده بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) مطرح و ۳۳ درصد سود سالیانه این صندوق هم اعلام گردید.
سید علی عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، بیان نمود: صندوق موقوفات و سرمایه گذاری جایزه مصطفی(ص) در جهت جذب خیرین و واقفین، مأموریت هایی را جهت توسعه علم و فناوری دنبال می کند؛ هم اکنون جمع کل سرمایه صندوق، چهل و چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان است که امسال مبلغ پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هم جذب سرمایه داشته است.
بهره‎ بردای از ظرفیت سایرکشورها
عمرانی افزود: برنامه هایی جهت جذب منابع بین المللی درنظر گرفته شده است؛ چونکه خیلی از هزینه های بنیاد با ارزهای خارجی صورت می گیرد؛ ازاین رو برای استفاده از منابع مالی و ابزارهای نوین مالی سایر کشورها و جذب مشارکت آنان، پیشنهاد ایجاد صندوق وقف علم وفناوری جهانی عرضه شده و الان بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) در حال برنامه ریزی جهت امکان سنجی این مورد است.
وی بیان نمود: شبکه خیرین مالی و غیرمالی بنیاد مصطفی(ص) در حال گسترش است؛ درحال حاضر ۳۷۰ نفر عضو جامعه خادم مصطفی(ص)، ۲۵۰ نفر عضو همیاران و ۲۸ نفر واقف هنرمند ایرانی و غیرایرانی داریم که باتوجه به افزایش تعداد خیرین، جذب منابع بنیاد و لزوم شبکه سازی و استفاده از ظرفیت ها، جهت ایجاد دبیرخانه همراهان بنیاد، برنامه هایی در نظرگرفته شده است.
در ششمین نشست مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری و موقوفات جایزه مصطفی(ص) حدود ۳۳ درصد سود سالیانه این صندوق اعلام گردید و راهکارهای افزایش منابع و بازدهی صندوق مورد تبادل نظر قرار گرفت.