کاهش ضریب نفوذ تلفن همراه

خط رند ۹۱۲: آمار منتشرشده درباره وضعیت توسعه تلفن همراه حاکی از آنست که ضریب نفوذ تلفن همراه در اپراتورهای مختلف در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سه ماهه سوم این سال، ۰.۰۴ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، خاصیت هایی همچون تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت می باشد که می تواند آنها را از هم متمایز کند. این شاخص ها که توسط رگولاتوری انتشار یافته است نشان میدهد هم اکنون تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا اختتام سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ عدد رسیده که ضریب نفوذ را به ۱۴۲.۰۷ درصد می رساند که در مقایسه با سه ماهه سوم، با کاهش ۰.۰۴ درصدی مواجه می باشد.
مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، خطوط واگذارشده دائمی ۲۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۹۰ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۶۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۵۱۹ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۱۸۷میلیون و ۷۳ هزار و ۶۰۹ می رساند.
از میان خطوط واگذارشده، ۲۱ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۰۶ خط دائمی فعال و ۹۶ میلیون و ۵۵ هزار و ۷۴۶ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۱۸ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۲ عدد می رساند. همین طور ضریب نفوذ تلفن همراه تا اختتام سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸، ۱۴۲.۰۷ درصد است.
همین طور فاکتورهای دیگری همچون تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش، درصد مکالمات موفق و غیرموفق نیز وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این شاخص ها را برای هر یک از اپراتورها بررسی نموده که این آمار در جدول های زیر آمده است.
در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ به ۲۰ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۶۸۳ رسیده که از این میان تعداد ۱۹ میلیون و ۴۰ هزار و ۶۶۲ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۶۹ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۶۷۲ عدد رسیده که از این میان ۴۳ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۱۵ خط فعال است. همین طور ضریب نفوذ این اپراتور ۷۵.۵۰ درصد اعلام شده است.
طبق این آمار، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش ۲G و ۸۵ درصد تحت پوشش ۳G و ۸۱ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همین طور تعداد شهرهای تحت پوشش تا اختتام سه ماهه چهارم به ۱۳۲۱ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۶.۴۱ درصد رسیده است.

در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ به چهار میلیون و ۸۵ هزار و ۹۳۷ رسیده که از این میان تعداد دو میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۷۲ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۴ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۰۸ عدد رسیده که از این میان ۴۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۴۳ خط فعال است. همین طور ضریب نفوذ این اپراتور ۶۱.۷۳ درصد اعلام شده است.
طبق این آمار، ۸۶.۹۴ درصد تحت پوشش ۲G و ۷۷.۹۰ درصد تحت پوشش ۳G و ۵۰.۱۲ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همین طور تعداد شهرهای تحت پوشش تا اختتام سه ماهه چهارم به ۱۳۰۸ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۱۷ هزار و ۸۶۲ رسیده است. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۷.۳۹ درصد رسیده است.

در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ به ۱۸۷ هزار و ۳۷۰ رسیده که از این میان تعداد ۱۰۰ هزار و ۱۷۲ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هفت میلیون و ۹۷۰ هزار و ۷۳۹ عدد رسیده که از این میان سه میلیون و ۹۰۲ هزار و ۵۸۸ خط فعال است. همین طور ضریب نفوذ این اپراتور ۴.۸۲ درصد اعلام شده است.
طبق این آمار، ۶۲.۴۴ درصد تحت پوشش ۳G و ۲۷.۵۵ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همین طور تعداد شهرهای تحت پوشش تا اختتام سه ماهه چهارم به ۴۶۹ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۷۷ رسیده است. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۹.۳۶ درصد رسیده است.

منبع: