سورنا ستاری: دستگاه تولید ماسک به کشور دانمارک صادر شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: دستگاه تولید ماسک به کشور دانمارک صادر شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سورنا ستاری در جلسه ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: فلسفه تشکیل ستادها بمنظور حل مشکلات روزمره است و ستاد نانو از زمان تشکیل تاکنون رشد جهشی بسیار خوبی داشته است. وی با اشاره به وجود مشکلات صادرات در سال های اخیر، اضافه کرد: با این وجود صادرات کیت تشخیص کرونا صورت گرفته و همین طور برای نخستین بار دستگاه تولید ماسک به کشور دانمارک صادر گردیده است. جلسه ۱۳۱ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا اجرا شد. ارائه گزارش «وضعیت فناوری نانو در ایران» توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو همچون دستور کارهای این جلسه بود.

منبع: