کاهش مشترکان اینترنت ثابت ایران طی یک سال

به گزارش خط رند ۹۱۲ تعداد مشترکان اینترنت پهن باند ثابت تا آخر سال ۱۳۹۸، ۹ میلیون است که نسبت به آمار ۱۰ میلیونی سال ۱۳۹۷، با کاهش روبرو شده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، تعداد مشترکان اینترنت پهن باند طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا آخر سال ۱۳۹۸، ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ است که شامل ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ مشترک اینترنت پهن باند سیار و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ مشترک اینترنت پهن باند ثابت می شود.

مطابق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند تا آخر سال ۱۳۹۸، ۹۳.۹۱ درصد است که ۸۳.۰۵ درصد آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار و ۱۰.۸۶ درصد ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت است. این در شرایطی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در سال ۱۳۹۷، بیشتر از ۹۰ درصد، در سال ۱۳۹۶، بیشتر از ۷۸ و در سال ۱۳۹۵، بیشتر از ۵۳ درصد بود.

همینطور تعداد مشترکان اینترنت پهن باند تا آخر سال ۱۳۹۷، ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۵۹۵، شامل ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ مشترک اینترنت پهن باند سیار و ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ مشترک اینترنت پهن باند ثابت بوده است. این آمار از آن حکایت می کند که باآنکه تعداد مشترکان و ضریب نفوذ اینترنت پهن باند افزایش یافته، اما این افزایش در حوزه اینترنت سیار بوده و اینترنت ثابت در این یک سال با کاهش روبرو شده است.