ثبت یک اختراع برای تولید فیلتر هوای آبگریز و مستحکم

خط رند ۹۱۲: پتنتی برای تولید فیلتر هوای آبگریز و مستحکم ازطریق یک شرکت ژاپنی ثبت گردید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، شرکت هوکوتسو بتازگی پتنتی ثبت کرده است که مربوط به نوعی فیلتر هوا می شود. این فیلتر قادر به دفع آب بوده و از استواری بالایی نیز برخوردارست. برای تولید این فیلتر از پارچه های نبافته حاوی الیاف شیشه و یک رزین اتصال دهنده کاتیونیک و همین طور سورفاکتنت و فلورورزین استفاده شده است. نسبت جرم جامد فلورورزین به سورفاکتانت کاتیونی بین ۳۰/۷۰ تا ۸۰/۲۰ است.
این پتنت با شماره US۲۰۲۳۰۲۷۸۰۰۸A۱ به ثبت رسیده که مربوط به یک فیلتر هوا است. دانشمندان در این پتنت ادعا می کنند که فلورورزین مورد استفاده در محیط فیلتر می تواند غیر یونی یا کاتیونی باشد. علاوه بر این، محیط فیلتر دارای محتوای جرم جامد از رزین اتصال دهنده کاتیونی، فلورورزین و سورفاکتانت کاتیونی است که در کنار هم ۲ تا ۱۲ درصد از کل محیط فیلتر را می سازند.
پارچه بافته نشده مرطوب در محیط فیلتر شامل انواع مختلف الیاف شیشه ای است. این موارد شامل الیاف پشم شیشه ای با قطر ۱ تا ۱۰ میکرومتر، الیاف پشم شیشه ای با قطر کمتر از ۱ میکرومتر و الیاف شیشه ای خرد شده با قطر ۴ تا ۳۰ میکرومتر است.
علاوه بر این محیط فیلتر نیز ممکنست حاوی الیاف اتصال دهنده باشد. محتوای جرم جامد شامل الیاف اتصال دهنده، رزین اتصال دهنده کاتیونی، فلورورزین و سورفکتانت کاتیونی است.
این روش شامل تشکیل دوغاب فیبر شیشه ای در یک ورق مرطوب است. سپس ورق مرطوب با محلول آبی حاوی رزین اتصال دهنده کاتیونی، فلورورزین و سورفاکتانت کاتیونی آغشته می شود. سرانجام، ورق مرطوب آغشته به سوسپانسیون آبی خشک می شود

منبع: