معجزه ای رخ نداد!

خط رند ۹۱۲: رئیس سازمان نظام صنفی کامپیوتری اعتقاد دارد، دو مساله تحریم و قاچاق محسوب شدن ارز آزاد، سبب شده واردات کالا…

Posted On