مدیر شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی: به روزرسانی كارشناسان ابزار توسعه و ارتقای كیفی آزمایشگاه ها است

خط رند ۹۱۲: مدیر شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی اعتقاد دارد كه سرمایه گذاری برای به‎روزرسانی كارشناسان آزمایشگاه و تشویق آنها…

Posted On