آفات گلخانه ای با محصولات زیستی ایرانی کنترل شد

دانش فنی پرورش و تولید تجاری عوامل زیستی کنترل آفات گلخانه ای بومی سازی شد و در اختیار کشاورزان و گلخانه داران قرار گرفت.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، انواع محصولات کنترل آفات گلخانه ای ازطریق یک شرکت دانش بنیان به تولید رسید. قبل از تولید این محصولات حدود سال ۹۶ سطح کنترل بیولوژیک و تولید محصول سالم در گلخانه های کشور ۴۲ هکتار بود. این عدد طی سالهای ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹ نیز تغییری نکرد. ولی به سبب کیفیت مطلوب و بالای محصول تولیدی این شرکت، در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی استانهای اصفهان، مرکزی، یزد، تهران، لرستان، همدان، کرمانشاه و غیره که در دست بخش خصوصی است، نیاز خود به عوامل بیولوژیک را از این شرکت تامین کردند.
تعدد سم پاشی در گلخانه ها منجر به تولید محصول ناسالم و در نهایت به خطر افتادن سلامت جامعه مصرف کنندگان می شود، به همین دلیل یافتن راه های کم خطرتر یک ضرورت انکارناپذیر است. یکی از روش های موثر و سالم برای تولید محصول سالم، استفاده از عوامل کنترل کننده طبیعی یا حشرات و کنه هایی است که می توانند از آفات گلخانه ای تغذیه کنند. این روش می تواند راهی مطمئن برای مبارزه با آفات گلخانه ای باشد.
این کار به «ایجاد اشتغال حداقل برای یک هزار نیروی تحصیل کرده بخش کشاورزی»، «خودکفایی کشور در حوزه تولید محصول سالم»، «بومـی شـدن دانـش تولیـد محصـول سـالم در کشـور که در انحصـار شـرکت های معـدودی در کشورهای هلنـد و بلژیـک بـود»، «جلوگیری از مصرف بالای آب برای شست وشوی بیش از اندازه محصول»، «تولید محصول مبتنی بر دانش های نوین»، «پیشگیری از آلودگی محیط زیست»، «کمک به تنوع زیستی و تعادل طبیعی و ممانعت از ورود سموم آفت کش در زنجیره غذایی انسان و سایر جانداران» می شود.