مدیر تحقیق و توسعه رازی مطرح کرد؛ اثربخشی واکسن کووپارس رازی ضد سویه های در گردش کرونا

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیر تحقیق و توسعه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد واکسن های تقویت شده ضد امیکرون مزیتی مفهوم داری بر واکسن های موجود ندارند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر سید رضا بنی هاشمی درباره نیاز یا عدم احتیاج به ارتقاء واکسن رازی کووپارس واستفاده از سویه های دلتا و اومیکرون در واکسن اظهار داشت: تمام واکسن های موجود در جهان همچون واکسن رازی کوو پارس در مقابل سویه اومیکرون اثربخشی کمتری نسبت به واریانت آلفا و دلتا دارند، اما با عنایت به مطالعات انجام شده در موسسه رازی، این کاهش اثر بخشی به اندازه ای مفهوم دار نیست که لازم باشد آنتی ژن موجود در واکسن رازی کووپارس را به سویه دلتا یا اومیکرون تغییر دهیم. وی خاطرنشان کرد: اثربخشی واکسن های ارتقاء یافته با این سویه ها، در حیوانات آزمایشگاهی نشان داد، اختلاف معناداری با واکسن های فعلی ندارند. مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی اضافه کرد: مطالعات دیگر هم از آن حکایت می کند که واکسن ضد اومیکرون نمی تواند اثربخشی مناسبی بر روی سویه دلتا یا دیگر سویه ها بگذارد. بنی هاشمی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون سویه های مختلفی در گردش است و واکسن رازی کووپارس می تواند اثربخشی قابل قبولی روی آنها داشته باشد، ازاین رو فعلاً به تغییر سویه و ارتقاء واکسن نیازی نیست، خاطرنشان کرد: مطالعات جهانی هم همین را نشان داده است. اخیرا مجله نیچر در این مورد مقاله ای منتشر نموده که موید این نکته است که واکسن های تقویت شده ضد اومیکرون مزیتی بر واکسن های موجود ندارند. وی افزود: در این مقاله با عنوان “واکسن های هدفمند اومیکرون در آزمایش های اولیه بهتر از واکسن های اصلی نیستند” اشاره شده که مجموعه ای از مطالعات اولیه حیوانی نشان می دهد، تقویت کننده های اختصاصی Omicron هیچ مزیتی نسبت به دوز سوم واکسن های فعلی ندارند. بنی هاشمی اضافه کرد: برپایه این مقاله، یکی از این مطالعات نشان داد که هم واکسن اصلی وهم تزریق به روز شده سبب افزایش سطح سلول های B حافظه می شوند که مسئول تولید آنتی بادی ها برای دفع ویروس هستند. وی افزود: همینطور با استناد به این مقاله، یک مطالعه روی موش ها از آن حکایت می کند که دادن یک تقویت کننده منطبق با Omicron بعد از دو دوز واکسن مبتنی بر mRNA هیچ فایده ای بیشتر از یک تقویت کننده استاندارد ندارد. به قول مدیر تحقیق و توسعه موسسه رازی، این موسسه هم اکنون مطالعات فشرده ای را بر روی افزایش اثربخشی واکسن رازی کوو پارس بر ضد سویه اومیکرون انجام می دهد.

منبع: