با آزمایشات محققان کشور به نتیجه رسید؛ تغییر خصوصیات مهاجرتی سلولهای پیاز بویایی با میدان مغناطیسی

محققان با تحقیقات خود نشان دادند میدان مغناطیسی ایستا می تواند مورفولوژی، تقسیم و خصوصیت های مهاجرتی سلول های پوشاننده پیاز بویایی را با نگاهی بیوفیزیکی در پزشکی بازساختی تغییر دهد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، دکتر عبدالرضا دانشور آملی مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری اظهار داشت: سلول های پوشاننده غلاف بویایی (OECs) در بازسازی نورون های حسی بویایی نقش دارند و می توانند به سیستم عصبی بویایی مرکزی مهاجرت کرده و آکسون های صدمه دیده در اثر عفونت، صدمه و غیره را ترمیم سازند. بررسی های گوناگونی نشان داد که OECs نقش اساسی در پزشکی مکمل و بازساختی ایفا می کند.
وی بیان نمود: در خیلی از مطالعات، میدان های مغناطیسی ایستا با شدت متوسط (SMF) بعنوان ابزار غیرتهاجمی برای مطالعه تاثیرات دستکاری آنها بر بهبود خصوصیت های رشد، مورفولوژی و مهاجرت سلول ها معرفی گشتند.
دانشور اضافه کرد: در مطالعه حاضر OECs از غلاف بویایی رت جداسازی و رشد داده شد. یک مدل ترمیم زخم از این سلول ها در معرض SMF موازی (PaSMF) و عمود (PeSMF) در شدت های mT30، mT50 و mT70 قرار داده شده و مورفولوژی، تشکیل پودیا، تکثیر، جهت گیری و مهاجرت سلول ها با تصویربرداری پیوسته مطالعه شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، این مطالعه که نتایج آن در ژورنال بین المللی Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد قرارگرفتن سلول ها در معرض mT70PaSMF وmT 70 PeSMF سبب افزایش قابل توجه تشکیل «لامیلوپودیا» و «فیلوپودیا»، افزایش سرعت مهاجرت سلولی و تغییر جهت سلول های پیشرو در لبه خراش شد.
تیمار سلول ها با mT70PaSMF وmT 70 PeSMF تقسیم سلولی را افزایش داد و توانست پلیمریزاسیون اکتین OECs را بعد از ۲۴ ساعت نسبت به گروه شاهد به صورت مفهوم داری افزایش دهد.
اثرات SMF بر تقسیم، تحرک، جهت و سرعت مهاجرت OECs نشان دهنده ی تاثیر آن بر جنبه های مختلف مسیرهای سیگنالینگ و فیزیولوژی سلولی شامل تشکیل رشته های اکتین و توبولین و بازآرایی آنها است. بنابراین، در معرض قرار گرفتن OECs با SMF متوسط امکان دارد یک رویکرد غیرتهاجمی امیدوارکننده برای دستکاری از راه دور فعالیت سلول های نرمال و بنیادی برای درمان بیماری های سیستم عصبی مرکزی همچون پارکینکسون، ام اس، صدمه های نخاعی و غیره عرضه نماید. در مطالعه ایی توسط محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مشخص شد میدان مغناطیسی ایستا فعالیتهای مهاجرتی، تقسیم و شکل سلول های پوشاننده غلاف بویایی را تغییر میدهد.
محققان بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در مطالعه ایی به بررسی میدان مغناطیسی ایستا پرداختند که سبب شده است مورفولوژی، تقسیم و خصوصیت های مهاجرتی سلول های پوشاننده پیاز بویایی با نگاهی بیوفیزیکی در پزشکی بازساختی تغییریابد.

منبع: