براساس تحقیقات بازار ابرآروان: ۳۲درصد وبسایت های ایرانی از خدمات ابری استفاده می کنند

خط رند ۹۱۲: بر طبق تحقیقات بازار ابر آروان، ۳۱ تا ۳۲درصد وب سایت های ایرانی از سرویسهای ابری استفاده می نمایند و به دنبال آن ۴۰ تا ۵۷ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین در ایران از خدمات ابری بهره می برند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ابر آروان، در پژوهش ابر آروان دامنه های ایرانی که از منابع مختلف داخلی و خارجی گردآوری شده بودند، برپایه IP Owner و NS دامنه در ۵ گروه Public Cloud، Private Cloud، Semi Hosting Cloud، Public Hosting و Private Hosting دسته بندی شدند.
در پایان، محاسبات یک بار برپایه تعداد دامنه ها انجام شد تا میزان وبسایت های استفاده کننده از خدمات هر دسته مشخص شود. در ادامه برای اندازه گیری تأثیر خدمات ابری روی کاربران نهایی خدمات آنلاین، بار دیگر محاسبات با وزن دهی به دامنه های پرترافیک انجام شد.

نتیجه ی این پژوهش نشان داد ۱۶ تا ۱۸درصد وبسایت های ایرانی از خدمات ابری شرکتهای ایرانی و ۱۴ تا ۱۵درصد وبسایت های ایرانی از خدمات ابری خارجی استفاده می نمایند.
همینطور به دنبال استفاده ی وبسایت ها از خدمات ابری، ۲۳ تا ۲۹درصد کاربران خدمات آنلاین ایران از سرویسهای ابری داخلی و ۱۷ تا ۲۸درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویسهای ابری خارجی بهره مند می شوند.
۲.۵ تا ۱۲.۳درصد وبسایت های ایرانی از خدمات ابر آروان استفاده می نمایند و به دنبال آن ۲.۳ تا ۱۷.۸درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از سرویسهای ابر آروان بهره می برند.
۶۸ تا ۶۹درصد وبسایت های ایرانی در هاستینگ های سنتی میزبانی می شوند و از این طریق ۴۳ تا ۶۰ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس سنتی هاستینگ در ایران بهره می برند.
۵۰ تا ۶۸درصد وبسایت های ایرانی از هاستینگ های سنتی داخلی و ۱ تا ۱۸درصد وبسایت های ایرانی از هاستینگ های سنتی خارجی خدمات دریافت می کنند.
به واسطه ی استفاده وبسایت ها از خدمات سنتی هاستینگ ۴۳ تا ۴۸درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات هاستنیگ ایرانی و ۱ تا ۱۲درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از هاستینگ های خارجی بهره می برند.
از علل استفاده ی حدود هفت دهم وبسایت های ایرانی از خدمات سنتی هاستینگ میتوان به قدمت بالای ارائه ی این خدمات در ایران نسبت به خدمات ابری اشاره نمود. بعلاوه بیش تر وبسایت های ایرانی تجاری نیستند و ترافیک و بازدید بالایی ندارند، بنابراین میتوان انتظار داشت که به امکانات کم تری نیاز داشته باشند و نیازهای خویش را از ارائه دهندگان خدمات سنتی هاستینگ تأمین کنند.
روش (Methodology) محاسبه ی میزان استفاده از سرویس ابری در ایران ابر آروان با هدف محاسبه ی میزان استفاده از سرویسهای ابری (Cloud Services) در ایران، دامنه ی حدود ۱۵۰هزار وبسایت ایرانی را بررسی نموده است. در این پژوهش، ارائه دهندگان خدمات زیرساخت (هاستینگ و CDN) به وبسایت ها، شناسایی و برپایه اینکه این ارائه دهندگان از خدمات ابری استفاده می نمایند یا نه، میزان استفاده از خدمات ابری در ایران، تخمین زده شده است.
گام اول؛ شناسایی دامنه های ایرانی ابر آروان در نخستین گام برای شناسایی دامنه های ایرانی فهرستی را از منابع معتبر زیر تهیه کرد:
دامنه های ir. رتبه بندی Tranco
دامنه های ثبت شده در سامانه ی اینماد
دامنه های کسب وکارهای دارای مجوز از اتحادیه ی کشوری کسب وکارهای مجازی
دامنه های وبسایت هایی که دامنه ی خویش را برای محاسبه ی نیم بهای ترافیک از جانب اپراتورها، در وبسایت سازمان فناوری اطلاعات ایران ثبت کرده اند.
گام دوم؛ شناسایی IP Owner و NS دامنه ها برای تخمین محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری، باید ارائه دهنده ی خدمات زیرساخت به دامنه ها را شناسایی کرد. برای این کار، میتوان از دو روش استفاده کرد؛ استفاده از IP Owner دامنه ها و استفاده از NS دامنه ها. با عنایت به تفاوت خروجی این دو روش، تصمیم بر این شد تا میزان استفاده از خدمات ابری در ایران از هر دو روش محاسبه شود.
شناسایی IP Owner دامنه ها هر دامنه از راه سرویس DNS به یک IP متصل است و IP یک سایت به ارائه دهنده ی خدمات میزبانی آن سایت متعلق می باشد. به کمک IP Owner میتوان فهمید هر وبسایت از چه ارائه دهنده ای خدمات میزبانی دریافت می کند. البته IP Owner وبسایت هایی که از خدمات CDN استفاده می نمایند را نمی توان تشخیص داد.
شناسایی NS دامنه ها سایت هایی که از خدمات هاستینگ و CDN استفاده می نمایند به صورت معمول باید NS اعلام شده از جانب ارائه دهنده ی خدمات را برای دامنه ی خود ثبت کنند. از NS دامنه ها میتوان تشخیص داد یک وبسایت از خدمات کدام ارائه دهنده، استفاده می نماید.
پاک سازی لیست دامنه ها با عنایت به گردآوری دامنه ها از منابع مختلف، دامنه های فاقد IP Owner یا NS از لیست حذف شدند. نداشتن IP Owner و NS می تواند دلایلی مانند منقضی شدن، فیلتر شدن و اشتباه بودن آدرس دامنه، داشته باشد.
گام سوم؛ دسته بندی و تفکیک دامنه ها بعد از تهیه ی لیست کامل دامنه ها، نوبت به دسته بندی و تفکیک آنها رسید و دامنه ها برپایه اینکه از کدام ارائه دهنده خدمات استفاده می نمایند، در دسته های زیر قرار گرفتند:
Public Cloud؛ ارائه دهندگان خدمات CDN یا سرور ابری به شکل Pay-As-You-Go
Private Cloud؛ سازمان هایی که از خدمات ابری خصوصی خود استفاده می نمایند.
Semi Hosting Cloud؛ ارائه دهندگان سنتی خدمات هاستینگ که درحال گذار به ارائه خدمات ابری هستند.
Public Hosting؛ ارائه دهندگان سنتی خدمات میزبانی به شکل عمومی
Private Hosting؛ ارائه دهندگان خدمات میزبانی به شکل خصوصی مانند بانک ها
همینطور دسته بندی خروجی گزارش برپایه ابعاد زیر جمع بندی شده است:
داخل و خارج ایران
IP Owner و NS دامنه ها
گام چهارم؛ وزن دهی به دامنه ها
در این پژوهش در کنار محاسبه ی تعداد وبسایت های ایرانی که از خدمات ابری و سنتی هاستینگ استفاده می کنند؛ میزان تأثیر خدمات ابری روی مصرف کنندگان نهایی هم محاسبه شد.
سایت هایی که ترافیک و بازدیدکننده بیشتری دارند، در رتبه بندی های جهانی، جایگاه بالاتری دارند. به این منظور از رتبه بندی سایت Tranco برای وزن دهی به سایت ها استفاده شد.
برای نمونه میزان تأثیر دیجی کالا روی کاربران خدمات آنلاین به مراتب از بسیاری سایت های دیگر بیشتر است؛ ازاین رو برای سنجش میزان تأثیر خدمات ابری روی کاربران این دست وبسایت ها، دامنه های شان با وزن بیش تری در پژوهش در نظر گرفته شد.
مزیت استفاده از رتبه بندی Tranco: دامنه ها با رتبه ی بالا، ترافیک و بازدیدکننده ی بیش تری دارند.
رتبه ی دامنه ها در طول زمان تغییر می کنند، تأثیر این پارامتر در دوره های زمانی امکان بررسی ندارد.
گام پنجم؛ محاسبه و خروجی نهایی پژوهش بعد از گردآوری، پاک سازی، دسته بندی، تفکیک و وزن دهی داده ها، محاسبه انجام شد. خروجی پژوهش در دو بخش ارائه شده است:
بخش اول؛ برپایه تعداد دامنه ها در این بخش محاسبات برپایه تعداد دامنه های وبسایت ها انجام شده است و سهم هر دسته به تعداد دامنه های ایرانی اشاره دارد.
بخش دوم؛ با در نظر گرفتن وزن برای دامنه ها اختصاص وزن به داده ها کمک می نماید میزان کاربران نهایی کسب وکارهایی که از سرویسهای ابری و هاستینگ استفاده می نمایند، محاسبه شود. در نظر گرفتن وزن برای دامنه ی وبسایت های پرترافیک به اندازه گیری تأثیر سرویسهای ابری و هاستینگ ایرانی و خارجی در زندگی کاربران خدمات آنلاین کمک می نماید.
رقابت تنگاتنگ شرکتهای ابری داخلی و خارجی در جذب وبسایت های ایرانی
بخش اول گزارش؛ میزان استفاده ی وبسایت های ایرانی از سرویسهای ابری ایرانی و خارجی
محاسبه برپایه IP Owner دامنه ها محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری برپایه IP Owner دامنه ها نشان داده است ۲.۵درصد وبسایت های ایرانی از خدمات ابر آروان استفاده می نمایند.

سهم کل خدمات ابری (Public Cloud) از وبسایت های ایرانی حدود ۳۱درصد گزارش شده است که نزدیک به ۱۶درصد آن سهم ارائه دهندگان خدمات ابری ایرانی است و ۱۵درصد به ارائه دهندگان خارجی خدمات ابری اختصاص دارد.
نیمی از وبسایت های ایرانی که از خدمات ابری استفاده می نمایند مشتری ارائه دهندگان خدمات ابری داخلی هستند.

طبق این پژوهش هنوز ۶۹درصد وبسایت های ایرانی از خدمات هاستینگ به شکل سنتی استفاده می نمایند. نزدیک به ۵۰درصد وبسایت های ایرانی در هاستینگ های ایرانی و حدود ۱۸درصد در هاستینگ های خارجی میزبانی می شوند. سهم هاستینگ های خصوصی (Private Hosting) کم تر ۱درصد است.
هم چنین ارائه دهندگان سنتی خدمات میزبانی که درحال گذار به ارائه ی سرویس ابری هستند، به ۱۸.۲درصد وبسایت های ایران خدمات می دهند.
محاسبه برپایه NS دامنه ها محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری برپایه NS دامنه ها نشان داده است ۱۲.۳درصد وبسایت های ایرانی از خدمات ابر آروان استفاده می نمایند.

۳۲درصد وبسایت های ایرانی از سرویسهای ابری استفاده می نمایند. حدود ۱۸درصد وبسایت های ایرانی از خدمات سرویسهای ابری ایرانی و ۱۴درصد وبسایت ها از خدمات سرویسهای ابری خارجی استفاده می نمایند.
۰.۶درصد وبسایت های ایرانی از خدمات سنتی هاستینگ خارجی و ۶۴.۸درصد وبسایت ها از خدمات سنتی هاستینگ داخلی استفاده می نمایند.

۶۸درصد وبسایت های ایرانی از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می نمایند. نزدیک به ۶۸درصد وبسایت ها از ارائه دهندگان داخلی خدمات هاستینگ و کم تر از ۱درصد از ارائه دهندگان خارجی خدمات هاستینگ استفاده می نمایند.
هم چنین ۲.۶درصد از وبسایت ها از خدمات ارائه دهندگان خدمات هاستینگ که درحال گذار به ارائه خدمات ابری هستند، استفاده می نمایند.
رضایت کاربران نهایی از سرعت و کیفیت خدمات با زیرساخت ابری کسب وکار بخش دوم گزارش؛ میزان بهره مندی کاربران خدمات آنلاین ایران از سرویسهای ابری ایرانی و خارجی
محاسبه برپایه IP Owner دامنه ها محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری برپایه IP Owner دامنه ها نشان داده است ۴۰درصد از کاربران خدمات آنلاین از خدمات ابری استفاده می نمایند که از این میان حدود ۲۳درصد به ارائه دهندگان خدمات ابری ایرانی و ۱۷درصد به ارائه دهندگان خارجی خدمات ابری اختصاص دارد.

در این میان حدود ۲.۳درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین به دنبال استفاده ی وبسایت ها از ابر آروان از سرویسهای آروان تأثیر می پذیرند.
بانکها و سازمان های بسیار بزرگ که از خدمات ابری راه اندازی شده در سازمان خود استفاده می نمایند (Private Hosting)، واسطه ی بهره مندی ۶.۶درصد کاربران نهایی از خدمات ابری هستند.

در ایران نزدیک به ۶۰ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می نمایند.
۲۰.۴درصد از کاربران از خدمات هاستینگ هایی استفاده می نمایند که درحال گذار به ارائه خدمات ابری هستند. ۱۲.۴درصد کاربران از خدمات سنتی هاستینگ خارجی و ۱۹.۹درصد کاربران از خدمات سنتی هاستینگ داخلی استفاده می نمایند.
بعلاوه ۷.۴ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات هاستینگ خصوصی (Private Hosting) استفاده می نمایند.
محاسبه برپایه NS دامنه ها محاسبه ی میزان استفاده از خدمات ابری برپایه NS دامنه ها نشان داده است ۱۷.۸درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس ابر آروان بهره می برند.

این پژوهش نشان داده است نزدیک به ۵۷درصد کاربران خدمات آنلاین از خدمات ابری (Public Cloud) استفاده می نمایند. ۲۹درصد کاربران از خدمات سرویسهای ابری ایرانی و حدود ۲۸درصد از خدمات سرویسهای ابری خارجی استفاده می نمایند.
سازمان های بزرگی که به شکل سنتی از دیتاسنترهای درون سازمانی (Private Hosting) استفاده می نمایند، ۶.۷درصد کاربران خدمات آنلاین را تحت تأثیر قرار می دهند.
۳.۶درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات ابری خصوصی (Private Cloud) بهره می برند.

محاسبات برپایه NS دامنه ها نشان می دهد، ۴۳درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین در ایران از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می نمایند.
۱.۸درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس هاستینگ هایی بهره می برند که درحال گذار به ارائه ی سرویسهای ابری هستند. نزدیک به ۱درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس هاستینگ های خارجی و ۳۴.۳درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس هاستینگ های داخلی استفاده می نمایند. هم چنین ۶.۷درصد این کاربران از خدمات هاستینگ خصوصی (Private Hosting) استفاده می نمایند.
رابطه ی مثبت افزایش ترافیک و بازدید با اقبال به سرویسهای ابری در بخش اول گزارش که پژوهش برپایه تعداد دامنه ها انجام شده است نسبت سهم سرویسهای سنتی هاستینگ به سرویسهای ابری از دامنه های ایرانی ۷۰ به ۳۰ است. این در شرایطی است که با وزن دادن به دامنه ها جهت بررسی میزان اثرپذیری کاربران نهایی خدمات آنلاین، این نسبت به نفع سرویسهای ابری تغییر می کند؛ برپایه NS دامنه تأثیر خدمات ابری روی کاربران نهایی خدمات آنلاین نسبت به خدمات سنتی هاستینگ حدود ۶۰ به ۴۰ است.
هر چند تعداد وبسایت هایی که از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می نمایند بیش تر است، با وزن دهی به دامنه ها برپایه ترافیک و بازدید، سهم اثرگذاری سرویسهای ابری بر کاربران نهایی خدمات آنلاین بیش تر از سرویسهای سنتی هاستینگ است.

میتوان نتیجه گرفت هر چه استقبال کاربران از یک سایت بیشتر باشد و آن سایت نقش پررنگ تری در زندگی بخش بزرگ تری از مردم ایفا کند، نیازش به استفاده از سرویسهای ابری بیشتر است.
گزارش گارتنر نشان داده است تا سه سال آینده بیشتر از ۸۵درصد سازمان های دیجیتال روی معماری ابری مستقر می شوند.
در ایران هم با توسعه هر چه بیشتر اکوسیستم استارت آپی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، میتوان پیش بینی نمود که نیاز وبسایت ها به خدمات و امکانات ابری افزایش یاید.

منبع: