جولان دهی با ۲۷ !

این که توجیه و منطق تغییر گروه کالایی گوشیهای آیفون برای چند روز و برگشت آن به روال قبل، چیست را باید مسئولان…

Posted On