آموزش خصوصی شطرنج

خط رند ۹۱۲: شطرنج از گذشته در دو كشور روسیه و ایران بسیار رواج داشته و اصلی ترین سرگرمی ایرانیان در گذشته بازی…

Posted On